Vice-Dean:Litao Sun
Vice-Dean:Yongming Tang
Vice-Dean:Zhuyuan Wang
Vice-Dean:Xuefei Zhong
Vice-Dean:Shen Xu